Klienci Biznesowi

Klientom biznesowym proponujemy następujące formy współpracy:

 • kompleksową obsługę prawną
 • zlecenia jednorazowe

Współpracujemy z:

 • spółkami prawa handlowego
 • przedsiębiorcami indywidualnymi
 • stowarzyszeniami i fundacjami

W ramach obsługi prawnej Klientów biznesowych oferujemy:

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • zastępstwo przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • dochodzenie należności
 • dochodzenie odszkodowań
 • doradztwo strategiczne
 • audyt prawny
 • tworzenie i organizowanie działalności przedsiębiorców
 • usługi restrukturyzacji i przeprowadzenia upadłości
 • usługę wirtualnego biura

Kancelaria oferuje usługi i pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego ( dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności należności kontraktowych oraz odszkodowań; ubezpieczeniowych, deliktowych, majątkowych, osobowych, komunikacyjnych, ochrony dóbr osobistych, ochrony własności i posiadania, zasiedzenie, służebności, w tym służebności przesyłu, zobowiązania, gwarancje, pożyczki, umowy, leasing, ubezpieczenia, darowizny)
 • prawa handlowego (doradztwa w sprzedaży i nabywania spółek, restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw, badań stanu prawnego spółek (due diligence), doradztwa potransakcyjnego, zakładania spółek, oddziałów i przedstawicielstw, rozwiązania i likwidacji spółek kapitałowych i osobowych, spraw związanych z odpowiedzialnością zarządu, doradztwa w zakresie umów handlowych, kompleksowej obsługi transakcji sprzedaży udziałów, akcji lub majątku przedsiębiorstwa oraz negocjowanie umów pomiędzy przyszłymi udziałowcami.
 • prawa nieruchomości (doradztwa w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wykonywania obowiązków związanych z tymi prawami, pomocy w uzyskaniu warunków zabudowy i zagospodarowania, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zakładanie ksiąg wieczystych, regulowanie spraw dot. podziałów geodezyjnych, ustanawianie i znoszenie obciążeń na nieruchomościach (służebności, hipoteki), pomoc w przekształcaniu prawa użytkowania w prawo własności, pomoc w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, rozwiązywanie niestandardowych problemów prawnych (rozwiązywanie długoterminowych umów najmu)
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy związane ze stosunkiem pracy, uprawnienia pracodawcy, wynagrodzenia za pracę, odprawy, urlopy, tworzenie regulaminów, umów, kontraktów, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy)
 • prawa administracyjnego (reprezentacja przed organami administracji publicznej, odwołania od decyzji, wznowienie postępowania, skarga na bezczynność oragnu, uzyskiwanie pozwoleń i koncesji)

Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest indywidualnie w zależności od rzeczywistych potrzeb Klienta oraz zakresu świadczonej usługi.

Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń:

 • wynagrodzenie ryczałtowe – wyskość wynagrodzenia jest stała i określana stawką miesięczną niezależnie od wykonanych w danym miesiącu usług
 • wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin na rzecz Klienta
 • wynagrodzenie z premią za sukces – w przypadku niektórych spraw składnikiem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy
 • wynagrodzenie za wykonanie konkretnej usługi prawnej

Sposoby rozliczeń mogą być modyfikowane według indywidualnych potrzeb Klienta.

Każda prowadzona sprawa poprzedzona jest bezpłatną, szczegółową analizą stanu faktycznego i prawnego. Analiza uwzględnia ocenę szans pozytywnego zakończenia sprawy, ewentualnych kosztów, opłat sądowych i zagrożeń.